Οσίων Μορφών Αναμνήσεις - Pemptousia

Οσίων Μορφών Αναμνήσεις

By Pemptousia

  • Release Date: 2003-12-01
  • Genre: Biography
  • Size: 4.54 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Οσίων Μορφών Αναμνήσεις.pdf 23,752 KB/Sec
Mirror [#2] Οσίων Μορφών Αναμνήσεις.pdf 20,807 KB/Sec
Mirror [#3] Οσίων Μορφών Αναμνήσεις.pdf 33,280 KB/Sec

Description

Εἰς τὸ παρὸν βιβλίον περιέχονται δι᾽ ὀλίγων αἱ βιογραφίαι ἐναρέτων μοναχῶν, ὁσίων μορφῶν, μερικοὺς ἐκ τῶν ὁποίων ἐγνώρισεν ὁ σεβαστὸς ἡμῶν Γέρων ­κατὰ τὴν πλέον τοῦ ἡμίσεως αἰῶνος μοναχικὴν αὐτοῦ ζωήν.
Εἶναι πράγματι εὐχάριστον καὶ ὠφέλιμον ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον σήμερον τὸ παρὸν πόνημα, διότι παρουσιάζει τὴν ἐνάρετον βιοτὴν ἀνδρῶν, οὐχὶ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ» ἀλλὰ εἰς τοὺς δυσκόλους σημερινοὺς καιρούς, ἐντὸς τῆς καθολικῆς συγχύσεως τοῦ συγχρόνου κόσμου.
Ἀποδεικνύεται διὰ τῶν βιογραφουμένων Γερόντων (τῶν ὁποίων τινὲς εἶναι τόσον ἐγγύς, ὥστε καὶ ἡμεῖς οἱ νεώτεροι νὰ γνωρίσωμεν αὐτοὺς προσωπικῶς) ὅτι εἶναι ἐφικτὴ καὶ εἰς τὸν ἡμέτερον καιρὸν ἡ ἀπόκτησις τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ δύναται ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχῃ καὶ σύγχρονα πρότυπα πρὸς μίμησιν διὰ μίαν ὑψηλοτέραν καὶ τελειοτέραν ἐν Χριστῷ ζωήν.
(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

keyboard_arrow_up